nedeľa 23. decembra 2012

Svätí na každý deň - 24. december: Adam a Eva

24. december

Adam a Eva


Sviatok Adama a Evy sa slávi ako pamiatka na našich prarodičov, aj keď obaja neboli vyhlásení za svätých, ale mnohí svätí cirkevní otcovia vyslovili vieru, že boli obaja spasení. A to aj napriek tomu, že spomienka na Adama a Evu je spomienkou na náš dedičný hriech, s ktorým prichádzame na svet a zmýva ho z nás až svätý krst. V opise prvotného hriechu, keď Eva zvedená diablom jedla v raji zo stromu poznania dobra a zla, na čo naviedla aj Adama, je už daný od Boha prísľub narodenia Spasiteľa. Podľa Prvej knihy Mojžišovej povedal Boh hadovi, ktorý naviedol Evu na prvý hriech: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“

Teda zo ženy vzíde potomstvo, ktoré rozšliape diabla, čo sa aj stalo narodením Spasiteľa zo ženy Márie. V knihe Genezis sa píše, že Adam nazval ženu menom Eva - čo znamená život, lebo sa stala matkou všetkých žijúcich. Tak sa stala matkou padlých ľudí, kým Mária matkou duchovného života, ktoré prinieslo pre ľudí vykúpenie. Presne v duchu slov, aké vyslovil apoštol Pavol v liste Rimanom, že tak ako previnenie jedného - teda Adama - prinieslo odsúdenie všetkým, tak spravodlivosť jedného - Ježiša Krista - priniesla všetkým ľuďom ospravedlnenie a život. Svätý Pavol doslova píše: „Preto ako skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili.“ A Pavol pokračuje: „Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar... Súd pre jedno previnenie prinieslo odsúdenie, milosť však prináša ospravedlnenie z mnohých previnení.“ V Prvom liste Korinťanom apoštol Pavol pripomína: „Ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie: Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi.“

Vo veľkonočnom chválospeve Exsultet v omšovej knihe náboženských textov v misále sú zaujímavé tvrdenia. Píše sa tam, že Adamov hriech bol potrebný a bol zotretý Kristovou smrťou. V ďalších veršoch sa hovorí: „Šťastná vina, ktorá si zaslúžila takého vznešeného a veľkého Vykupiteľa. On - Kristus - za nás splatil večnému Otcovi Adamov dlh a svätou krvou zotrel úpis starého hriechu.“

Adam a Eva jedli zo stromu poznania dobra a zla s túžbou, aby boli ako Boh. Tak ich naviedol diabol v podobe hada. On im tvrdil, že ak budú jesť ovocie, hoci im to Boh zakázal, budú múdri ako On. Zatiaľ Boh pred Adama a Evu dal túto skúšku zjavne preto, lebo chcel, aby sa obaja slobodne rozhodli pre uctenie si Boha, že budú zachovávať jeho vôľu. Adam sa vyhováral na Evu a Eva na hada, keď Stvoriteľ prišiel na to, že jedli ovocie zo zakázaného stromu. Boh prisľúbil čas, keď bude zlo a diabol, ktorý ho rozosieva, porazený. Zvíťazil nad ním Spasiteľ, ktorý sa narodil z Márie Panny. Kým Adama na hriech naviedla Eva, tu Mária Panna sa stala Bohorodičkou vďaka svätosti. A tak je pre nás deň Adama a Evy sviatkom, v ktorom si pripomíname hriešnosť, ale aj šancu, ako dosiahnuť vďaka Kristovej obete milosť pred Bohom za naše hriechy. O Adamovi a Eve vieme, že po vyhnaní z raja sa im narodili synovia a dcéry. Menovite sa spomínajú iba traja synovia: prvorodený Kain, Ábel a Set. Kain zabil brata Ábela, za ktorého ako náhrada sa Adamovi a Eve narodil syn Set. Z biblie ešte poznáme Adamov vek, keď zomrel mal deväťstotridsať rokov a to, že jeho synovia prinášali z úcty k Bohu obetné dary, lebo sa túžili so Stvoriteľom zmieriť. Znamená to, že Adam a Eva viedli deti k úcte k Bohu. Dokonca svätý Irenej dôvodí, že Adam musel dosiahnuť konečnú spásu, lebo inak by nebolo víťazstvo Krista nad diablom úplné.

To isté si mysleli aj iní svätci ako svätý Hieronym, či svätý Augustín. Preto si na Adama a Evu spomíname v jeden deň a práve pred dňom narodenia Spasiteľa. Zároveň je to deň radosti, lebo pri slávnostnej večeri sa už tešíme z narodenia Krista nášho Pána, ktorý sa za nás obetoval, aby sme získali spásu a život večný, čím Kristus porazil diablove dielo začaté pokúšaním Adama a Evy, ktorých hriech nám priniesol smrť tela.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára