piatok 7. decembra 2012

Svätí na každý deň - 8. december: Nepoškvrnené počatie Panny Márie - Deň žien v zime

8. december

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Pápež Pius IX. v Chráme svätého Petra v Ríme 8. decembra 1854 vyhlásil za článok viery, že Panna Mária bola počatá bez hriechu a teda nemala dedičný hriech. Tomu predchádzala dvetisícročná tradícia veriacich.

Od prvopočiatkov cirkvi boli veriaci presvedčení, že Bohorodička bola počatá nepoškvrneným počatím. Len tak sa mohlo naplniť proroctvo Izaiáša zo Starého zákona: "Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel."

Presvedčenie kresťanov malo základ v milostiach, ktorými Boh obdaril Máriu, ako aj vo fakte, že práve ona sa stala matkou Božieho Syna. Svätý otec Pius IX. vyhlásil za článok viery to, čomu verili generácie. Nebol to nadiktovaný článok viery cirkevnými predstaviteľmi, ale téza, ktorú potvrdilo presvedčenie miliónov ľudí. Nepoškvrené počatie Márie v živote jej matky svätej Anny nespochybňovali ani Luther, Kalvín, či Mohamed. Táto viera je neotrasiteľná v myslení veriacich, že svätá Panna bola Prozreteľnosťou vyňatá spod dedičného hriechu. Ako potvrdil svätý Augustín, keď vyhlásil: "Už pre Božiu česť sa nemôže myslieť, že by hriech znesvätil Bohom vyvolenú svätyňu."

Preto bol svätý Augustín presvedčený, že "Panna Mária je jediná, o ktorej z úctivosti voči Pánovi sa nemá robiť nijaká zmienka vtedy, keď je reč o hriešnikoch."

Poznanie, že bola bez hriechu, nám potvrdzuje celý rad svätcov a svätých, ktorým sa Mária zjavovala a prinášala im posolstvá. Žiadna iná svätica sa nezjavovala po smrti tak často a tak dlho ako Panna Mária. Iba Božia Matka má toľko milostí na rozdávanie, ako žiadny iný svätec, ku ktorému by sme sa modlili o orodovanie u Boha. Iba jej sú pripísané toľké skutky milosrdenstva a zázrakov. Nemala dedičný hriech, ktorý má každý človek. Hriech patrí diablovi, ale Panna Mária pošliapala hada. Dokázala uveriť anjelovi zvestovania.

Apoštol Pavol vysvetlil, že ak skrz hriech prvého človeka Adama zostúpila na ľudí smrť, tak cez obetu Božieho Syna všetci ľudia ožijú v Kristovi. Preto, že sa tak stalo, nemohla byť v hriechu ani tá, ktorá dala Ježišovi telo - Panna Mária. Svätý Hieronym o nej povedal: "Mária je oblak, ktorý nikdy nebol v tme, ale vždy vo svetle." Svätý Ambróz o tom hovorí: "Mária je ratolesť, na ktorej niet ani hľuzy hriechu prvotného, ani kôry hriechu všedného."

Z prvej knihy Mojžišovej Genezis vieme, že Boh stvoril človeka z prachu a zeme. Potom mu vdýchol do nozdier dych života a tak sa stal živou bytosťou. Tak ako bol Duch svätý tým dychom života vdýchnutým do Adama, bola Panna Mária matkou, ktorej sa narodil Boží Syn. Aj svätý Dionýz Areopagita o Panne Márii povedal: "Ona je bez prirovnania najsvätejšia zo všetkých nebeských duchov."

Origenes zasa poukazoval na fakt, že titul "milosti plná" dal anjel Gabriel v dejinách cirkvi iba Panne Márii. Origenes dodal: "Tej sa nedotkol jed hada."

Svätý Cyprián pripomenul, že Božia spravodlivosť nedopustila, aby Bohorodičku ako vyvolenú nádobu znesvätil ani všeobecný hriech. Ako vysvetlil Pius IX. v Ríme 8. decembra 1854 pri vyhlasovaní tohto článku viery, "Panna Mária v prvom okamihu počatia bola zvláštnou milosťou a výnimkou od všemohúceho Boha z ohľadu na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, zachovaná čistá od všetkej poškvrny prvotnej viny."

Hoci všetci ľudia prichádzajú na svet pre hriech prvých rodičov v raji s dedičným hriechom, pre Pannu Máriu to neplatilo. Preto kňazi v prísahe biskupom hovoria, že Matka Božia je "počatá bez poškvrny dedičného hriechu".

Dnešný sviatok sa slávi aj ako Deň žien v zime, či Adventný sviatok žien, preto si ho môžu uctiť muži gratuláciou všetkým ženám.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára