piatok 22. februára 2013

Svätí na každý deň - 22. február: Katedra sv. Petra

22. február
Katedra sv. Petra


    Apoštolské kniežatá svätý Peter a svätý Pavol majú sviatok 29. júna. Každý z nich má aj osobitný sviatok. Pred mesiacom 25. januára sme si pripomenuli zázračné Obrátenie svätého Pavla. Dnes si pripomíname sviatok prvého námestníka Krista na Zemi - sviatok Katedry svätého Petra.
    Katedrou je nazvaný preto, lebo svätý Peter má najvyšší učiteľský úrad v cirkvi. Vykonával ho v Ríme ako hlava apoštolov a cirkvi. Tento sviatok patrí každému pápežovi a zvýrazňuje jeho primát na svete. Ten je od 9. storočia spochybňovaný, lebo vtedy sa z pôvodnej cirkvi oddelila východná a došlo k rozkolu od západnej cirkvi. To sa zopakovalo v 16. storočí, kedy sa od východnej aj západnej cirkvi oddelili kňazi predovšetkým pod vedením Martina Luthera.
    Dnes máme tri veľké kresťanské cirkvi namiesto pôvodne jednej. Prvenstvo pápeža pochádza od Krista, ktorý postavil cirkev na skale - na svätom Petrovi. O túto tradíciu sa opiera katolícka cirkev, veď Kristus založil úrad apoštolov vedome, keď si z učeníkov vybral dvanástich.
    Svätý Peter sa pritom dovtedy nevolal Petrom, ale bol to apoštol Šimon. Ježiš mu zmenil meno na Kefas, čo znamená skala. V Matúšovom evanjeliu sa o tom píše, keď sa Ježiš rozprával s učeníkmi a pýtal sa ich: „Za koho považujú ľudia Syna človeka? Oni vraveli: Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. A za koho ma považujete vy? - opýtal sa ich. Odpovedal mu Šimon Peter: Ty si Mesiáš, Syn živého Boha. Ježiš mu povedal: Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavili telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu."
    Ježiš svätému Petrovi povedal ďalšie dôležité slová, o ktoré sa všetky tri kresťanské cirkvi v úradoch opierajú a tiež sú z Matúšovho evanjelia: "Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo rozviažeš na Zemi, bude rozviazané v nebi, a čo rozviažeš na Zemi, bude rozviazané v nebi."
    Preto je svätý Peter zobrazovaný so zväzkom kľúčov v ruke. Ide o to, že čokoľvek pápež, biskup a teda kňaz prikáže alebo zakáže v mene Krista, bude platné vo svedomí veriacich a teda bude platné v nebi. Kristus potvrdil svoje rozhodnutie o Petrovom prvenstve po zmŕtvychvstaní trikrát po sebe pri Genezaretskom jazere, kde sa trikrát Petra pýtal, či ho má rád. Po kladnej odpovedi Ježiš vždy dodal: "Pas moje ovce."
    Peter mu na tretíkrát smutný z toho, že sa Ježiš opakovane pýta, či ho má rád, povedal: "Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád."
    Ježiš mu povedal: "Pas moje ovce!"
    Trikrát sa ho to Ježiš zjavne pýtal preto, lebo pred jeho umučením práve Peter, kým kohút zakikiríkal, trikrát Krista zaprel. Takto mu osobitne spasiteľ trikrát odpustil a ustanovil svätého Petra za hlavu cirkvi. Kristus dával prvenstvo Petra najavo často, keď ho navštívil v jeho dome, či keď kázal z Petrovej loďky, alebo zaňho zaplatil chrámovú daň a po zmŕtvychvstaní sa zjavil z apoštolov prvému Petrovi. Ten už nebol Šimonom, keď prvenstvo v cirkvi ako Peter dokázal obhájiť hneď v deň zoslania Ducha Svätého.
    Vtedy prvý kázal ľudu a pred veľradou hovoril za apoštolov, viedol voľby nového apoštola Mateja, súdil Ananiáša so Zafirom, prijímal pohanov do cirkvi, ale aj vystúpil na jeruzalemskom sneme, odkiaľ odišiel do hlavného mesta Sýrie Antiochie, kde bol sedem rokov. Odtiaľ odišiel do Ríma, kde ho za vlády cisára Nera ukrižovali v roku 67 dolu hlavou a nad jeho hrobom dnes stojí jedna z najznámejších stavieb sveta bazilika svätého Petra vo Vatikáne.
    Podľa tradície začal svätý Peter viesť rímske biskupstvo 22. februára, ktorý sa stal sviatkom Katedry svätého Petra v Ríme a táto katedra je vyššie postavená nad katedrami iných biskupstiev v Cirkvi.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára