nedeľa 23. júna 2013

Svätí na každý deň: 24. jún - Narodenie Jána Krstiteľa

24. jún

Narodenie Jána Krstiteľa


    Dnes si pripomíname významný sviatok narodenia svätého Jána Krstiteľa. Na jeho mučenícku smrť si spomíname 29. augusta. Sedem kilometrov západne od Jeruzalema leží mesto Ain Karem. Historici určili, že sa v ňom zrejme narodil. Stalo sa tak podľa Lukášovho evanjelia takto:
    "Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku."
    V evanjeliu sa píše, že sa Zachariášovi v chráme zjavil anjel a povedal mu:
    "Neboj sa Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých, lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud."
    Zachariáš odpovedal:
    "Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku."
    Na to anjel dodal:
    "Ja som Gabriel, stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radostnú zvesť. Ale onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa to stane, lebo si neuveril mojim slovám."
    Anjel Gabriel o šesť mesiacov neskôr prišiel do Nazareta za Pannou Máriou, aby jej povedal, že počne z Ducha Svätého a porodí Vykupiteľa sveta. Mária nepochybovala o anjelových slovách ako Zachariáš, ktorého manželka Alžbeta už bola v piatom mesiaci a tešila sa z toho týmito slovami:
    "Toto mi urobil Pán, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi."
    Vtedy bolo hanbou nemať deti. Panna Mária prišla k Alžbete, ktorá bola jej príbuznou a po vstúpení do domu ju pozdravila, na čo Alžbetu naplnil Duch Svätý a zvolala k Márii:
    "Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán."
    Alžbeta porodila syna. Na ôsmy deň mu chceli dať meno Zachariáš po otcovi. Ako sa píše v evanjeliu:
    "Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľku a napísal: Ján sa bude volať. A všetci sa divili. Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha. Všetkých sa zmocnil strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. Všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: "Čím len bude tento chlapec?"
    Ján Krstiteľ má v meste Ain Karem zasvätený kostol na mieste, kde sa narodil. Zachariáš prorokoval a ďakoval Bohu za syna slovami, ktoré sa nazývajú pieseň Benedictus a tá je v Lukášovom evanjeliu zapísaná takto:
    "Nech je zvelebený Pán Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme bez strachu slúžili vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života. A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívil a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti a naše kroky upriami na cestu pokoja."

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára