streda 24. apríla 2013

Svätí na každý deň - 25. apríl: Marek

25. apríl
Marek


 Deň pred smrťou svätého Marka sa mu v noci zjavil Ježiš Kristus a povedal mu: "Pax tibi, Marce, Evangelista meus!" Teda: "Pokoj tebe, Marek, môj evanjelista!"
 Tento text je v znaku baziliky svätého Marka a je znakom celých Benátok. Je na ňom zobrazený okrídlený lev, ktorý drží v labách otvorené evanjelium. V Novom zákone je zo štyroch Markove druhým evanjeliom. Marek bol umučený v Alexandrii v roku 68, keď ho prvý deň chytili tak, že mu za hrdlo priviazali povraz. Zaň ho vláčili po meste, aby ho na druhý deň umučili na smrť. Marka takto popravili pohania, ktorí nedokázali zniesť to, že založil v Alexandrii cirkev a stal sa jej biskupom.
Stalo sa tak potom, ako v Ríme umučili svätého Petra. Ten Mareka určil za biskupa v Alexandrii, nuž šiel tam. Zastavil sa u obuvníka Aniana, ktorý sa pri oprave jeho obuvi pichol nešťastne šidlom do prsta a zvolal: "Bože môj!"
Marek ho poučil o tom, že vyznal meno pravého Boha. Anian nikdy ako pohan o ňom nepočul a začal sa s Markom hádať, lebo dovtedy počul len pohanské legendy o Odyseovi a o Iliade. Marek nad poraneným obuvníkovým prstom urobil znak kríža a prst sa zacelil. Anian sa nechal pokrstiť a stal sa po Markovi druhým biskupom v Alexandrii. Po smrti bol uznaný za svätého a má sviatok tiež 25. apríla ako Marek.
Ostatky evanjelistu previezli do Benátok v roku 828 dvaja kupci, aby ich zachránili pred zneuctením mohamedánmi. Do znaku známej baziliky dali leva preto, lebo Marek začína evanjelium na púšti o pôsobení svätého Jána Krstiteľa.
Podľa názoru viacerých historických autorít Markove evanjelium vzniklo zápisom kázní svätého Petra v Ríme. Svedčí o tom aj fakt, že o svätom Petrovi sú zamlčané mnohé fakty, ale je vykresľovaný veľmi skromne skôr s negatívami, hoci Marek bol synom Petrovej sestry. Teda bol Petrovým synovcom a apoštol Peter sa vo svojich kázňach skôr vykresľoval negatívne, lebo sám seba nevychvaľoval.
V dome Petrovej sestry v Jeruzaleme sa podľa všetkého konala Posledná večera. Sem smerovali aj Petrove kroky potom, ako bol zázračne vyslobodený z väzenia v Jeruzaleme. Tu ho chcel kráľ Herodes zabiť, ale anjel deň pred popravou Petra oslobodil. Peter potom poslal Marka s Barnabášom a apoštolom Pavlom do Malej Ázie na prvú apoštolskú cestu na Cyprus aj do Pamfýlie.
Marek bol aj pri umučení apoštola Pavla v Ríme. Kým evanjelium podľa Lukáša obsahuje kázne apoštola Pavla, tak evanjelium podľa Marka zasa kázne apoštola Petra. Historik Eusébius v Cirkevných dejinách napísal: "Marek sa stal Petrovým učeníkom a presne napísal to, čo Peter povedal o Ježišovi, lebo Marek to ani nepočul, ani nenasledoval Pána, ale iba Peter, od ktorého mal všetky poučenia."
Svätý Klement Alexandrijský zasa k tomu dodal: "Evanjelium svätého Marka bolo napísané tak, že keď Peter kázal v Ríme Božie slovo a z osvietenia Duchom Svätým hlásal evnjelium, mnohí prosili Marka, lebo Petra už dlhšie nasledoval a pamätal si jeho reči, aby ich dal na papier. Tak Marek zostavil svoje evanjelium a odovzdal ho tým, ktorí ho oň žiadali."
Pre nás je sviatok svätého Marka radostným, lebo jeho evanjelium tlmočí podľa mnohých odborníkov pôvodné apoštolské myšlienky. Je zároveň najstarším evanjeliom a má preto najväčšiu historickú cenu, keďže zachytáva svedectvá svätého Petra ako očitého svedka zázrakov a života Ježiša Krista s mnohými až detailnými podrobnosťami.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára