streda 11. septembra 2013

Svätí na každý deň: 11. september - Pulcheria

11. september

Pulcheria

 
Svätá Pulcheria sa zobrazuje v cisárskom rúchu s ľaliou ako znakom panenskej nevinnosti v ruke. Jej život nám pripomína rozprávku. Pulcheria bola totiž dvakrát cisárovnou, bola vydatá, ale celý život bola pannou verná len Bohu.
Narodila sa v roku 399 v Carihrade. Pulcheria znamená v preklade Krásavica. Bola druhou dcérou cisára, ale jej staršia sestra zomrela. Po tejto tragédii zomrel aj jej otec cisár a matka. Pulcheria nemala ešte šestnásť rokov, keď prvýkrát začala zastávať úrad cisárovnej. Bolo to z pozície regentky mladšieho brata, ktorého sa snažila vyučiť v rovnakom kresťanskom duchu, v akom bola vychovaná sama. Za jej prvej vlády napodiv ríša prekvitala. Cisársky dvor sa podobal skôr kláštoru ako panovníckym roztopášnym dvorom iných kráľovstiev. Pulcheria vládla za pomoci múdrych radcov, pričom najviac sa radila s Bohom v modlitbách.
Zakladala opatrovne pre chudobných ľudí a nemocnice pre chorých, aby v ríši udržala mieru sociálnej spravodlivosti. Podporovala stavby chrámov a snažila sa o prevýchovu pohanov na kresťanskú vieru. Tak medzi pohanmi spoznala aj krásnu pannu, ktorú dala vychovať v kresťanskej viere, a aj keď nemala taký urodzený pôvod, nahovorila brata, aby si ju vzal za manželku. Zatiaľ sa Pulcheria postarala o slávnostné pochovanie ostatkov po svätom Jánom Zlatoústom v Carihrade a pre kostol postavený na Kalvárii v Jeruzaleme poslala zlatý drahokamami vykladaný kríž.
Pulcheriu si napriek jej mladému veku vážili mnohí významní muži v spoločnosti a carihradský patriarcha Atticus jej venoval svoj najkrajší spis O viere a panenstve. V tom čase sa aj v piatom storočí ďalej šírili rôzne bludy. Tie otravovali šírenie kresťanstva, ktoré zažívalo prvých sto rokov náboženskej slobody. Pulcheria rozpoznala nebezpečenstvo týchto bludov, za ktorými sa skrývali rôzne nečestné politické úmysly nositeľov a šíriteľov bludov. Preto vydala proti bludárom dôležité zákony a stála pri zvolaní tretieho cirkevného snemu v Efeze v roku 431, čím si medzi bludármi vyrobila mocných nepriateľov.
Tí využili krehkú vieru a naivitu jej švagriny, vtedy už novej cisárovnej, keďže sa vydala za Pulcheriovho brata. Tá dosiahla u manžela a cisára, aby Pulcheriu zbavil úplne vlády a poslal ju z cisárskeho dvora do kláštora. Pulcheria odišla z vlády sama predtým, než by ju bol mohol brat vyhnať. Nikdy sa naňho nesťažovala, ale do kláštora nešla. Bála sa o osud ríše a žila zatiaľ nábožne na periférii Carihradu. Jej obavy boli oprávnené. Bludári zakrátko rozvrátili štátny systém, lebo potrebovali slabého cisára, ktorého by napokon celkom zbavili vlády. Pre ľudí nastali ťažké časy.
Z Ríma zasiahol pápež Lev I. Požiadal Pulcheriu, aby znovu obnovila poriadok v Rímskej ríši vďaka autorite. Pulcheria navštívila brata a cisára. V úprimnom rozhovore mu ukázala priepasť, na ktorej okraji už stál spolu s celým štátom rútiacim sa do občianských nepokojov. Cisár sa zľakol vlastných zlých rozhodnutí a začal s nápravou. Bludárov vyhnal z krajiny, ale náhle v roku 450 zomrel. Jeho manželka a vdova odišla do Jeruzalema, lebo si tiež uvedomila svoje chyby. Cisárovnou sa stala opäť Pulcheria. Mala päťdesiatjeden rokov, ale už nechcela vládnuť sama ako kedysi. Preto sa vydala za vojvodcu Marciána s podmienkou, že aj v manželstve zostane pannou.
Spoločne sa zúčastnili cirkevného snemu v Chalcedóne v roku 451, na čo o dva roky svätá Pulcheria vo veku päťdesiatštyri rokov zomrela. Pochovali ju v kostole svätých apoštolov v Carihrade, kde už odpočívali aj svätci Ján Zlatoústy, Gregor Naziánsky a Flavián.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára