piatok 20. septembra 2013

Svätí na každý deň: 21. september - Matúš

21. septemberMatúš


Prvým zo štyroch evanjelií je podľa Matúša. Odvádza sa podľa biblistov od písomného prameňa logií, čiže od prameňa Ježišových výrokov zachytených v hebrejčine od tzv. Proto - Matúša - teda od apoštola, ktorého meno potom prešlo na autora prvého evanjelia napísaného už v gréčtine.
Matúš bol pôvodne mýtnikom v meste Kafarnaum. Mýtnici boli považovaní za hriešnikov, lebo sa správali nespravodlivo. Židia ich považovali za zlodejov, lebo okrádali ľudí pri vyberaní mýtneho. Kafarnaum bolo bohaté obchodné mesto na brehu Genezaretského jazera. Ježiš sem pravidelne chodieval a Matúš ho poznal. V evanjeliu nájdeme hneď na začiatku Ježišovu veľkú reč na vrchu:
"Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo."
Táto reč sa nepochybne dotkla srdca nespravodlivého mýtnika, veď zachytil ďalšie Ježišove slová:
"Nezhromažďujte si poklady na zemi, lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce."
Mýtnik zapísal aj toto:
"Nik nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď bude jedného nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše."
Matúš pôvodne slúžil mamone. Lenže pochyboval o sebe. Ježiš pred povolaním mýtnika za apoštola urobil v Kafarnaume zázrak uzdravenia chromého slovami:
"Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Vtedy si niektorí zákonníci povedali: Tento sa rúha. Ježiš povedal: Prečo myslíte zlé vo svojich srdciach? Čo je ľahšie - povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: Vstaň a choď? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy - povedal ochrnutému: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov! A on vstal a šiel domov."
Keď odtiaľ Ježiš odchádzal, videl v mýtnici Matúša a povedal mu:
"Poď za mnou! On vstal a šiel."
Tak sa z mýtnika stal apoštol, ktorý rozdal svoj majetok a zavolal ostatných mýtnikov na hostinu, aby spoznali Ježiša, o čom v evanjeliu napísal:
"Ježiš sedel v dome za stolom. Prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Farizeji hovorili: Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi? Ježiš to počul a povedal: Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: milosrdenstvo chcem a nie obetu. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov."
Apoštol bol svedkom ďalšieho Ježišovho života až po jeho smrť na kríži, zmŕtvychvstanie a nanebovstúpenie. Bol aj na Turíce s ostatnými apoštolmi pritom, keď na nich zostúpil Duch svätý. Ježišove slová:
"Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma," naplnil mučeníckou smrťou v Etiópii. Tu hlásal evanjelium dvadsaťtri rokov, ale stal sa tŕňom v oku novému kráľovi. Ten si chcel vziať za ženu Ifigéniu - dcéru kráľovho brata, ktorý bol pred ním panovníkom.
Matúš priviedol Ifigéniu k sľubu večného panenstva pre Ježiša. Preto dal kráľ Matúša zabiť. Vojaci ho prebodli kopijou v chráme, kde slúžil omšu. Pôvodne hriešny mýtnik sa zmenil na verného apoštola Matúša, ktorý nám cez tisícročia odkazuje stále aktuálne Ježišove slová, ktoré platili na Matúša a platia aj na nás:
"Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov."
Svätý apoštol Matúš je pochovaný v Salerne v južnom Taliansku.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára