sobota 7. septembra 2013

Svätí na každý deň: 8. september - Narodenie Panny Márie

8. september
Narodenie Panny Márie


Dnes slávime sviatok narodenia Panny Márie, ktorý sa zachoval v cirkvi už od 5. storočia. Dokonca sa tento mariánsky sviatok dodržiaval celú oktávu, teda osem dní. Stalo sa tak po smrti pápeža Gregora IX. v roku 1241. Vtedy sa kardináli zaviazali sľubom Panne Márii, že ak šťastne zvolia Svätého otca, budú osem dní z vďaky sláviť pamiatku narodenia Bohorodičky. Táto oktáva slávenia narodenia Panny Márie sa zaviedla na cirkevnom sneme v Lyone v roku 1245.
Po otcovi Joachimovi pochádzala Panna Mária z rodu kráľa Dávida a po matke svätej Anne pochádzala zasa z rodu kňaza Árona. Pre hriech Adama a Evy upadli ľudia do otroctva diabla. Boh ľuďom v raji prisľúbil vykupiteľa a sľub opakoval cez prorokov Starého zákona. Izaiáš o tom priniesol toto posolstvo:
"Sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí Syna a dá mu meno Emanuel."
Emanuel znamená Boh s vami. Pred narodením Božieho Syna ako druhej Božskej osoby prišla na svet jeho matka. Jej narodením sa vytvorila možnosť na narodenie spasiteľa. Ako jediná z ľudí nemala dedičný hriech. Stala sa účastnou na Kristovom víťazstve nad smrťou, aby ľudia mali život večný. Panna Mária uverila Božiemu slovu, lebo "Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami." Z evanjelia podľa Lukáša vieme:
"Anjel jej povedal: Našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova."
Svätá Alžbeta jej zasa povedala:
"Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán."
Preto narodenie Panny Márie je radostnou udalosťou pre celý svet. Tak ako svätá Panna povedala v slávnej piesni Bohu v Magnificate:
"Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je Jeho meno a Jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja."
Panna Mária bola pri narodení oslobodená od prvotného hriechu Adama a Evy. Len tak sa vďaka láske k Bohu stala Matkou Spasiteľa. Najstarším mariánskym sviatkom nie je narodenie Panny Márie, ale Nanebovzatie Panny Márie, ktoré si pripomíname 15. augusta.
Po vzkriesení Ježiša, žila Panna Mária u apoštola Jána. Zomrela vo veku sedemdesiatdva rokov a až potom bola vzatá aj s telom do neba. Pápež Pius XII. v jubilejnom mariánskom roku 1954 ustanovil aj liturgický sviatok Panny Márie Kráľovnej neba a zeme. Veď apoštol svätý Pavol v prvom liste Korinťanom napísal:
"Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú."
Preto bol svätý Augustín presvedčený, že "Panna Mária je jediná, o ktorej z úctivosti voči Pánovi sa nemá robiť nijaká zmienka vtedy, keď je reč o hriešnikoch."
Hriech patrí diablovi a Panna Mária ho premohla svojou čistotou. Na Nový rok sa slávi 1. januára Slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Snem v Efeze konaný v roku 431 okrem označenia Bohorodička vysvetlil, že v Kristovi sú zjednotené dve prirodzenosti. A to prirodzenosť božská s prirodzenosťou ľudskou. Tento záver prijal v 5. storočí ľud s nadšením.
Na formovanie pojmov mal vplyv boj vnútri cirkvi s bludármi. V prípade Bohorodičky s bludným učením kazateľa Nestoriusa, ktorý kázal, že Panna Mária porodila Krista, ale len ako človeka. Nestorius bol predstaviteľom antiochijskej teologickej školy, takže mu šlo o prvenstvo carihradského patriarchátu pred alexandrijským. Nestorius popieraním cirkevnej vierouky o Panne Márii sledoval politické ciele. Tie boli odhalené. A dnes medzi mariánskymi sviatkami máme aj starý sviatok narodenia Panny Márie. Je to radostný sviatok, keď oslavujeme narodeniny Nebeskej Matky.
Pripomíname si tak symbolicky pamiatku všetkých našich mám, z ktorých každá mala niečo spoločné s Pannou Máriou. S tou, ktorá ako Matka nám pomáha orodovaním u Boha až do konca všetkých dní sveta a môžu sa k nej utiekať stále nové a nové generácie detí ľudí na Zemi.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára