nedeľa 15. septembra 2013

Svätí na každý deň: Kornélius a Cyprián - 16. september

16. september
Kornélius a Cyprián

Po zavraždenom cisárovi Filipovi, ktorý sa zapísal do dejín miernosťou a rozvážnosťou, nastúpil na trón v Rímskej ríši jeho opak - pohanský Décius. Ten v roku 250 umučil pápeža svätého Fabiána. Jeho nástupcom sa stal svätý Kornélius, ktorého si pripomíname v rovnaký deň ako jeho súčasníka biskupa svätého Cypriána.
Po smrti Fabiána nebolo možné zvoliť nového pápeža, lebo Décius kruto prenasledoval kresťanov. O štrnásť mesiacov odcestoval z Ríma na vojenskú výpravu proti Gótom k Dunaju. Zatiaľ v roku 251 zvolili pápeža svätého Kornélia. Ten prešiel celú cirkevnú hierarchiu od najnižších stupňov až po najvyšší, ale nebol zvolený pre vodcovské schopnosti. Ctili si ho pre poníženosť a pokoru. Podľa historika Eusebia sa pápež Kornélius staral až o tisíc päťsto chudobných, lebo ich Svätý otec považoval za poklady cirkvi.
Už pri umučení pápeža Fabiána vzniklo heslo "Cyprianus ad leones", čo znamená: Cypriána levom. Tak kričali pohania, ktorí sa báli veľkého vplyvu na ľud, aký mal biskup Cyprián v Kartágu. Kedysi bol tiež hriešnym pohanom. Hriešnosť sa mu zhnusila. Hľadal, kto by mu pomohol a našiel Krista. Nechal sa pokrstiť, potom vysvätiť za kňaza a v Kartágu sa stal v čase umučenia svätého pápeža Fabiána biskupom. Na žiadosť veriacich sa  skryl v exile. Pohania ho chceli zavraždiť. V Ríme zatiaľ Cypriána ohovárali jeho neprajníci z radov kňazov, že opustil svoje ovce. V skutočnosti Cyprián ako biskup naďalej spravoval Kartágo, len to robil tajne, aby ho pohania nenašli. Vystúpil na podporu nového pápeža Kornélia, keď sa jeden biskup nechal vysvätiť za proti pápeža. Bludárom Cyprián napísal:
"Nemôže mať Boha za Otca, kto nemá Cirkev za matku."
Cyprián sa vrátil do Kartága, keď Góti pri Dunaji zabili Décia. Nový cisár najprv kresťanov neprenasledoval. Zatiaľ Cyprián Kornéliovho proti pápeža vyobcoval z cirkvi, keď sa prišiel do Kartága uchádzať o jeho podporu. Cyprián na sneme presadil znovu prijatie odpadlíkov od viery do cirkvi za istých podmienok, čo bolo v tom čase pre kresťanstvo zmietané zvonku prenasledovaním a zvnútra bludným učením dôležité. Cyprián vykupoval kresťanov odvlečených lúpežnými kmeňmi do otroctva a v čase morovej epidémie sa stal pre Kartágo hlavnou oporou bezbranných detí, chorých a chudobných. Zatiaľ v Ríme pohanskí modloslužobníci nahovorili novému cisárovi, že za mor môžu kresťania. Cisár preto uväznil pápeža Kornélia a poslal ho do vyhnanstva, voči čomu Cyprián z Kartága protestoval. Cisára však dal zavraždiť jeho syn, ktorý na to zasadol na trón. To už svätý Kornélius zomrel vo vyhnanstve v roku 253. Cyprián ho preto označil za mučeníka za vieru. Nový cisár znovu prenasledoval kresťanov a teraz šiel do vyhnanstva biskup z Kartága.
Cyprián sa smel po roku vrátiť na biskupský stolec, kým v Ríme umučili ďalšieho pápeža Sixta II. Na to aj svätého Cypriána odsúdili v Kartágu na smrť. Cyprián to komentoval radostne:
"Ďakujem Bohu, že aj mňa uznal za hodného a že ma vyslobodzuje z väzenia môjho tela!"
Sám si zaviazal šatkou oči a položil hlavu na klát pred kata. Prítomní kresťania kričali:
"Poďme, zomrime s ním!"
Stalo sa tak v septembri v roku 258 v Kartágu, kde na mieste popravy, nad jeho hrobom a potom neďaleko prístavu postavili veriaci tri chrámy zasvätené svätému Cypriánovi. Jeho ostatky boli prenesené do Francúzska do biskupského chrámu v Lyone. Svätý Cyprián bol pre množstvo pôsobivých spisov, ktoré napísal, vyhlásený za učiteľa cirkvi.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára