štvrtok 17. októbra 2013

Svätí na každý deň: 18. október - Lukáš

18. októberLukáš


Patrónom lekárov je evanjelista svätý Lukáš. Sám bol lekárom tela v čase, keď ho za lekára duší povolal apoštol Pavol. Verne ho sprevádzal na jeho cestách a necestách, či vo väzení až do času, kedy Rimania svätého Pavla 29. júna v roku 67 sťali. Lukáš prevzal po svätom Pavlovi posolstvo lásky a vydal sa hlásať evanjelium ďalším národom. Na Lukášovi je sympatické, že v evanjeliu nevykresľuje ani nepriateľov Ježiša príliš negatívne. Snaží sa tak napĺňať heslo - miluj svojho nepriateľa. Hádam najťažšia vec, akú Boh postavil pred človeka, je láskou premáhať zlo.
O tom hovorí štýl a obsah evanjelia podľa Lukáša, kde písal aj o tom, ako Ježiša pokúšal diabol a ponúkal mu všetky poklady sveta. A on mu odpovedal, že nielen chlebom je človek živý. Lukáš ako lekár tela a duše mal jednu veľkú výhodu. Podľa viacerých názorov cirkevných autorít sa poznal s Pannou Máriou. Nečudo, že práve v jeho evanjeliu nachádzame ako v jedinom navštívenie archanjela Gabriela Panny Márie s posolstvom, že počne z Ducha Svätého so známym pozdravením: Zdravas´, milosti plná, Pán s Tebou.
A Lukášove evanjelium obsahuje aj Máriin chválospev - Magnifikat, ktorý je básnickou skladbou žalmového druhu. V ňom Mária ďakuje Bohu a chváli ho za veľké činy:
"Velebí moja duša Pána".
S veľkou láskou opisuje Lukáš utrpenie Panny Márie od momentu, keď z vnuknutia Ducha Svätého prišiel do chrámu v Jeruzaleme Simeon. On verne očakával Mesiáša a Duch Svätý mu vyjavil, že neumrie skôr, kým ho neuvidí. A tam v chráme stretol Pannu Máriu, ktorá prišla podľa vtedajšieho zákona obetovať prvorodeného syna Bohu. Simeon ho vzal do náručia, aby ho velebil a Panne Márii predpovedal:
"Tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc".
Je to dôležitá časť Lukášovho evanjelia, lebo v ňom Simeon - bohabojný muž, ktorý tým, že uvidel Ježiša, už mohol zomrieť - pripravoval Pannu Máriu na budúce utrpenie. Utrpenie, ktoré prinieslo svetu spásu.
A Panna Mária podľa svedectva svätého Lukáša všetky tieto deje ukrývala vo svojom srdci. Lukáš nemohol v živote hádam zažiť väčšiu radosť, ako spoznať Matku spasiteľa. Preto v evanjeliu rozdáva toľko lásky. Mnoho jej totiž dostal. Ako lekár a teda učený človek, ako druh svätého Pavla a účastník jeho misionárskych ciest, Pavlovej obety a jeho nasledovník.
Lukáš pochádzal zo Sýrie z mesta Antiochia, aspoň tak to tvrdí historik Eusébius. Zomrel v Patrase v Grécku podľa niektorých tvrdení mučeníckou smrťou, podľa iných prirodzenou smrťou vo veku 84 rokov. Okrem tretieho evanjelia nám po ňom zostalo významné dielo Skutky apoštolov. V nich opisuje dôležité historické súvislosti šírenia Kristovho učenia od jeho počiatkov, cez nanebovstúpenie Ježiša, až po kázeň svätého Petra po zoslaní Ducha Svätého. Vďaka Skutkom apoštolov poznáme umučenie prvého mučeníka svätého Štefana, ale aj apoštola svätého Jakuba a obrátenie Šavla na apoštola lásky - Pavla. A Pavol dal Lukášovi príkaz, aby napísal tretie evanjelium, ba dokonca ho zrejme aj Lukášovi miestami diktoval, keď sa naň svätý Pavol neskôr odvolával a nazýval ho "svojím evanjeliom".

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára