nedeľa 21. júla 2013

Svätí na každý deň: 22. júl - Mária Magdaléna

22. júl
Mária Magdaléna


Dnes si spomíname na sväticu, o ktorej sa v evanjeliu podľa Marka môžeme dočítať:
"Mária Magdaléna a Mária, Jakubova matka, i Salome nakúpili voňaviek a vybrali sa pomazať Ježiša. V prvý deň týždňa, zavčas rána, keď už slnko vyšlo, išli k hrobu. I hovorili si navzájom: Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu? Ale keď pohliadli, videli, že kameň je odvalený. Vošli do hrobu a uvideli sedieť zprava mládenca oblečeného do bieleho rúcha a naľakali sa. On im však povedal: Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný? Vstal, niet ho tu."
V evanjeliu podľa Jána sa o svätej Márii Magdaléne zasa píše:
"Ráno, prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád. A povedala im: Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Peter a ten druhý učeník sa zobrali a šli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie. Predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty. Dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, ale osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník. Ten, čo prišiel k hrobu prvý. A videl i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych. Potom sa učeníci vrátili domov."
Podľa ďalších udalostí zachytených v evanjeliu sa k hrobu učeníci opäť vrátili spolu s Máriou Magdalénou, o čom sa ďalej píše:
"Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo. Jedného pri hlave, druhého pri nohách. Oni sa jej opýtali: Žena, prečo plačeš? Vravela im: Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili. Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša. No nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš? Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil. A ja si ho vezmem. Ježiš ju oslovil: Mária! Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: Rabbuni. To znamená Učiteľ. Ježiš jej povedal: Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi. Ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu. Mária Magdaléna šla a zvestovala učeníkom: Videla som Pána - a že jej toto povedal."
Aj evanjelium podľa Marka hovorí o tom, že:
"Keď ráno v prvý deň týždňa vstal z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne."
Podľa druhého mena sa môžeme domnievať, že pochádzala z mestečka Magdala. Bývali v ňom rybári, keďže mestečko ležalo na západnom brehu Genezaretského jazera. Magdaléna znamená totiž po latinsky magdalská, teda pochádzajúca z Magdaly. Všetci štyria evanjelisti svorne spomínajú, že Mária Magdaléna stála pri Ježišovom kríži spolu s Pannou Máriou a Máriou Kleopasovou. Mária Magdaléna milovala Ježiša tak, že sa nechcela od neho odpútať. Predtým, než ho stretla, bola hriešna, o čom píšu Marek aj Lukáš v evanjeliách, že z nej Kristus vyhnal sedem zlých duchov. Odvtedy chodila Mária Magdaléna s dvanástimi apoštolmi spolu s ďalšími ženami, ktorým Ježiš pomohol. Ľudia často hovoria, že Mária Magdaléna bola hriešna. Ona sa však kajala z hriechov a viac nehrešila. V tom by mala byť príkladom aj dnes mnohým hriešnikom, ktorí aj keď oľutujú svoje hriechy, opäť sa ich dopúšťajú. Ona sa po oľutovaní hriechov k nim viac nevrátila a je uctievaná ako svätá.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára