nedeľa 28. júla 2013

Svätí na každý deň: 29. júl - Marta

29. júl.

Marta


Pamiatku svätej Marty osobitne uctievali svätci ako Ignác z Loyoly, či Karol Boromejský. O jej živote vieme z evanjelia, keďže jej bratom bol Lazár.
Marta znamená gazdiná, alebo najstarší člen rodiny. Je možné, že podľa postavenia v rodine získala meno. Lazár mal dve sestry - Máriu a Martu. Tá ako správna gazdiná mala v dome veľa práce. Mladšej Márii vyčítala, že si sadla k Ježišovým nohám. Zrejme Máriu už viackrát vyzvala, aby jej šla pomôcť, ale tá ju nepočúvala. Celkom ako v dnešných rodinách, kde nie vždy mladší súrodenci radi pomáhajú starším. Marta sa sťažovala Ježišovi slovami:
"Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!"
Tak aj dnes si starší súrodenci na pomoc pri poučovaní mladších privolávajú rodičov. Ježiš nedal Marte za pravdu. Bol skromný, nechcel, aby sa Marta až toľko starala o jeho pohodlie. Naznačil jej, že by sa aj ona mala viac starať o spásu duše, keď podľa evanjelia podľa Lukáša povedal:
"Staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, ale potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme."
Martina starostlivosť a pohostinnosť sa nám dochovala pre poučenie. Môžeme zanedbať povinnosti v prípade vlastnej obety pre Boha. Vďaka svätej Marte, ktorá prvá zo žien uverila, že je spasiteľom, poznáme Ježišove slová - Ego sum resurectio et vita - teda: Ja som Vzkriesenie a Život.
Pripomeňme si túto udalosť ako ju zachytil evanjelista svätý Ján:
"Lazár bol chorý. Preto mu sestry poslali odkaz: Ten, ktorého miluješ, je chorý. Keď to Ježiš počul, povedal: Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn. Ježiš zostal ešte dva dni na mieste, kde bol. Až potom povedal učeníkom: Poďme znova do Júdey. Učeníci mu vraveli: Len nedávno ťa Židia chceli ukameňovať a zasa tam ideš? Ježiš odpovedal: Nemá deň dvanásť hodín? Kto chodí vo dne, nepotkne sa, lebo vidí svetlo tohto sveta. Ale kto chodí v noci, potkne sa, lebo v ňom niet svetla. Toto povedal a dodal: Náš priateľ Lazár spí, ale idem ho zobudiť. Učeníci mu povedali: Pane, ak spí, ozdravie. Ježiš však hovoril o jeho smrti a oni si mysleli, že hovorí o spánku. Vtedy im Ježiš otvorene povedal: Lazár zomrel. A kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Poďme k nemu!"
Do Betánie bolo pätnásť stádií od Jeruzalema, čiže iba necelé tri kilometre. Keď tam prišli, Lazár bol už štyri dni v hrobe. Ján o tom ďalej píše:
"Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi: Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá. Ježiš jej povedal: Tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu vravela: Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení. Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu? Povedala mu: Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet. Ako to povedala, odišla, zavolala sestru Máriu a vravela jej: Učiteľ je tu, volá ťa. Ježiš ešte nevošiel do dediny. Stál na mieste, kde mu Marta vyšla v ústrety. Keď tam prišla Mária, padla mu k nohám a povedala mu: Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Keď Ježiš videl, ako plače, opýtal sa: Kde ste ho uložili? Povedala mu: Poď sa pozrieť. Ježiš pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježiš povedal: Odvaľte kameň! Marta mu povedala: Pane, už páchne, veď je už štyri dni v hrobe. Ježiš jej vravel: Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal. Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom: Lazár, poď von! A mŕtvy vyšiel."
Svätú Martu si osobitne uctievajú pútnici v Betánii na mieste Lazarovho hrobu, kde je dnes postavený z bieleho pieskovca chrám.
Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára