pondelok 1. júla 2013

Svätí na každý deň: 2. júl - Návšteva Panny Márie

2. júl

Návšteva Panny Márie


    Dnešný sviatok nám pripomína stretnutie Ježišovej Matky s jej príbuznou svätou Alžbetou. Preto sa volá Návšteva Panny Márie. Bohorodička šla na návštevu do dediny Ain Karem. Tu žila Alžbeta s mužom Zachariášom. Panna Mária sa tam vybrala potom, ako jej anjel zvestovania odpovedal na jej otázku, ako sa to stane, že sa stane matkou vykupiteľa slovami, že Bohu nie je nič nemožné. Anjej dodal:
    "Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe a už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná."
    Tak sa Panna Mária dozvedela o Alžbetinom tehotenstve a šla k nej na návštevu. Zostala tu tri mesiace až do narodenia Jána Krstiteľa. Alžbeta jej totiž sama od seba predtým, než stihla Panna Mária povedať niečo o anjelovi Zvestovania, povedala:
    "Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán."
    Alžbeta predbehla slová Panny Márie, lebo spoznala vďaka Duchu Svätému, čo sa s Máriou predtým stalo. Túto udalosť predpovedal anjel zvestovania Alžbetinmu mužovi Zachariášovi slovami známymi z evanjelia o Alžbetinnom dieťati, ktoré:
    "Duch Svätý naplní ešte v lone jeho matky."
    A to sa stalo pri príchode Márie k Alžbete. Tu svätá Panna predniesla slávny Magnificat:
    "Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo vzhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je Jeho meno a Jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky."
    Po návrate domov svätý Jozef zistil, že Panna Mária čaká dieťa. Vtedy platil Mojžišov zákon, v ktorom sa hovorilo:
    "Ak sa nenájdu dôkazy ženinho panenstva, nech ju vyhodia z domu otca a mužovia nech ju ukameňujú, nech zomrie."
    Jozef bol muž spravodlivý a bohabojný, nuž ju chcel v tichosti prepustiť. Nechcel dopustiť, aby sa jej stalo niečo zlé. Panna Mária sa v Zachariášovom dome s príbuznými tri mesiace modlila, aby Boh dal všetko do poriadku. Našťastie sa tak stalo, keď sa Jozefovi zjavil anjel a tehotenstvo jeho panenskej snúbenici Panny Márie mu vysvetlil. Čas tejto návštevy a trojmesačnej modlitby sa slávi v Cirkvi ako Návšteva Panny Márie. Tu sa Kristova Matka začala pripravovať na materstvo a úlohu, akú zohrala a neustále zohráva v dejinách spásy ľudstva. Z obyčajného dievčaťa, ktoré bolo neobyčajné láskou k Bohu a nevinnosťou, sa až vtedy stala matka spasiteľa, ku ktorej sa klaňajú už celé stáročia všetky pokolenia Zeme. Podarilo sa jej rozšliapať hada a stať sa matkou všetkých biednych bytostí po všetky dni tohto sveta. Preto je dnešný sviatok Návštevy Panny Márie osobitne radostným aj pre nás - Slovákov, ktorí si osobitne ctia Božiu matku, ako bude radostným sviatkom aj pre mnohé ďalšie ľudské pokolenia.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára