štvrtok 2. mája 2013

Svätí na každý deň - 3. máj: Filip

3. máj
Filip


 Aj po stáročiach sa stanú udalosti, ktoré zázračne doplnia dejiny. Tak sa stalo aj v prípade apoštola Filipa. Tento náš dnešný svätý patril k dvanástim apoštolom vybratým Ježišom Kristom. Jeho ostatky sa priam zázračne našli v Ríme až v roku 1873. Vtedy opravovali chrám Dvanástich apoštolov a pod hlavným oltárom urobili pri rekonštrukcii nečakaný objav. Našiel sa tam totiž starý pôvodný oltár. Po starostlivej rekonštrukcii v ňom našli hotový poklad - striebornu urnu. Podľa komisie archeológov a prizvaných lekárov bezpochyby našli pozostatky dvoch apoštolov. Jedným bol dnešný svätec Filip a druhým apoštol Jakub.
 Podľa svedectiev Filipa ukrižovali dole hlavou ako svätého Petra, keď mal osemdesiatsedem rokov v Hierapole. Apoštol Filip sa v troch evanjeliách uvádza vždy na piatom mieste z dvanástich, ale skutočnosť bola zrejme iná. V evanjeliu podľa Jána sa totiž hovorí o Filipovi už v čase, keď bol učeníkom Jána Krstiteľa na púšti. Odtiaľ ho k sebe povolal Ježiš, takže Filip mohol byť aj prvým z apoštolov. Vtedy mu Kristus doslova povedal: "Poď za mnou!"
 A Filip vedel, za kým ide. V evanjeliu je totiž zachytený jeho dialóg s Natanaelom: "Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta." Na to dostal Filip od Natanaela pochybovačnú odpoveď: "Môže byť z Nazareta niečo dobré?" Filip však bol presvedčený, keď odpovedal: "Poď a uvidíš." Tak sa stalo, že keď Ježiš videl Natanaela, hneď povedal: "Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti." Natanael bol prekvapený a spýtal sa: "Odkiaľ ma poznáš?" Ježiš mu povedal: "Videl som ťa skôr, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom." Na to Natanael odpovedal: "Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!" Ježiš mu odpovedal trochu ironicky: "Veríš preto, že som ti povedal: videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci."
 Apoštol Filip pochádzal z Betsaidy pri Genezaretskom jazere. Z tohto mesta pochádzali aj apoštoli Peter a Ondrej. Tri dni po stretnutí s Natanaelom bol Filip s Ježišom v Káne Galilejskej. Tu sa na svadbe na popud Panny Márie sa sebazjavil - premenil vodu na víno, vykonal svoj prvý zázrak a Filip bol pritom.
 Bezpochyby k najpôsobivejším udalostiam z Kristovho účinkovania bolo rozmnoženie chlebov a rýb, keď za Ježišom prišiel obrovský zástup ľudí. Bol tam chlapec, ktorý mal päť jačmenných chlebov a dve ryby. Filip bol ten, ktorý povedal: "Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému ujsť čo len kúsok." Ježiš chleby a ryby zázračne rozmnožil.
 Filip priviedol k Ježišovi pohanov a pri Poslednej večeri prosil Krista: "Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí." Na to mu Ježiš odpovedal: "Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma? Kto mňa vidí, vidí Otca." Filip bol zároveň s ostatnými, keď prijímali Ducha svätého. Ten na nich zostúpil po Ježišovom nanebovstúpení.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára