piatok 23. augusta 2013

Svätí na každý deň: 24. august - Bartolomej

24. august
Bartolomej


Svätý Bartolomej sa spomína v biblii medzi dvanástimi apoštolmi Ježiša Krista, kde je uvádzaný niekedy v evanjeliách aj pod menom Natanael. Je to dané tým, že Bartolomej je židovské meno. Bar - Tolmai totiž v hebrejčine znamená Tolmaiov syn. Apoštola Bartolomeja priviedol k Ježišovi za učeníka apoštol Filip. Pochádzal z Kány Galilejskej. Potom ako Filip spoznal v Ježišovi Mesiáša predpovedaného prorokmi, šiel to povedať priateľom a medzi nimi aj Bartolomejovi. V okolí Betsaidy spasiteľ povedal Filipovi:
"Poď so mnou!" a Filip šiel.
Potom Bartolomejovi v evanjeliách spomínaného ako Natanael, Filip povedal:
"Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta."
Lenže Bartolomej na začiatku pochyboval, keď povedal:
"Môže byť z Nazareta niečo dobré?"
Filip mu povedal:
"Poď a uvidíš!"
Šli spolu. Keď ich Ježiš uvidel, o Bartolomejovi povedal:
"To je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti."
Bartolomej bol prekvapený a pýtal sa:
"Odkiaľ ma poznáš?"
Ježiš mu odpovedal:
"Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom."
Bartolomej zostal prekvapený týmto zázrakom, že ho Ježiš videl vo chvíli, keď on vedel, že ho nik z ľudí vidieť nemohol a tak vykríkol:
"Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!"
Ježiš na to hovoril:
"Veríš preto, lebo som ti povedal: videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto."
Z evanjelia podľa Jána vieme, na čo myslel Ježiš. O niekoľko dní totiž urobil na popud Panny Márie prvý zázrak na svadbe v Káne Galilejskej, kde zázračne premenil vodu na víno. Potom už svätý apoštol Bartolomej sprevádzal spasiteľa na jeho pozemskej púti. Z Káne Galilejskej cez Galileu, Samáriu, Judeu až do jordánskeho údolia. Svätý Bartolomej bol tak svedkom zázračných uzdravení a iných zázrakov Ježiša. Tento apoštol bol samozrejme aj pri Poslednej večeri a rovnako bol v Getsemanskej záhrade, keď Ježiša zajali. Bartolomej spolu s ostatnými učeníkmi zo záhrady ušiel a bol potom vo večeradle, kde sa Ježiš učeníkom zjavil v deň svojho slávneho vzkriesenia.
Bartolomej tam bol aj vtedy, keď sa vo večeradle zjavil Ježiš nasledne o osem dní potom, ako tam prišiel pôvodne neveriaci Tomáš. Rovnako bol apoštol Bartolomej svedkom zázraku na Tiberiadskom jazere. Vtedy sa Ježiš zjavil učeníkom, a tí chytili obrovské množstvá rýb. Aj pre apoštola Bartolomeja patria Ježišove slová z Matúšovho evanjelia:
"Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal."
Apoštol Bartolomej je považovaný za patróna garbiarov, kožušníkov, obuvníkov, či mäsiarov a to pre mučenícku smrť, keď mu za živa stiahli z tela kožu. Stalo sa tak v Arménsku. V Sixtínskej kaplnke Michelangelo namaľoval na Poslednom súde na svätcovej stiahnutej koži svoju bolesťou spotvorenú podobu. O účinkovaní apoštola Bartolomeja však nemáme informácie ani zo Skutkov apoštolov a ani z dejín cirkvi v prvých storočiach. Vie sa sprostredkovane o jeho učinkovaní v Indii potom, ako v 2. storočí šiel do Indie biskup svätý Pantena. Ten tam podľa dejepisca Eusebia našiel žiť kresťanov vychovaných apoštolom Bartolomejom, ktorý do Indie priniesol aj odpis evanjelia podľa Matúša v hebrejskom jazyku.
Podľa martyrológia sa z Indie vybral do Arménska, kde ho pohanskí kňazi kruto umučili. Jeho ostatky sú vraj v meste Benevento v južnom Taliansku, ale podľa tradície by mali byť uložené aj v chráme svätého Vojtecha v Ríme na ostrove rieky Tiber. Nie je však isté, aká je pravda.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára