pondelok 5. augusta 2013

Svätí na každý deň: 6. august - Premenenie Pána

6. august
Premenenie Pána


Dnešný sviatok Premenenie Pána na vrchu Tábor predpovedali proroci Starého zákona. Daniel ho videl v zjavení pri rieke Tigris a opísal takto:
"Jeho telo bolo ako chryzolit. Jeho tvár ako zjav blesku. Jeho oči ako ohnivé fakle. Jeho ramená a nohy ako svit ligotavého kovu."
Ďalší zo starozákonných prorokov Habakuk predpovedal Premenenie Ježiša Krista na vrchu Tábor zasa týmito slovami:
"Žiari ako svetlo. Lúče mu vyrážajú z rúk."
Podobne sa zjavil Ježiš apoštolovi národov svätému Pavlovi pri jeho obrátení na ceste do Damasku, kam šiel Pavol ešte ako Šavol prenasledovať kresťanov. Pred tým sa Ježiš tak zjavil pri umučení svätého Štefana, veď Štefan sa pred smrťou modlil aj za Pavla, ktorý Štefanovým vrahom pomáhal.
Z evanjelia podľa Matúša sa dozvedáme, že pri Premenení na hore Tábor sa zjavili proroci zo Starého zákona a to Mojžiš a Eliáš. Ježiš stál medzi nimi vo svojej sláve, čím spájal začiatok a koniec Božieho zjavenia.
Videli ho traja apoštoli, ktorých Kristus vzal na vrch Tábor so sebou. Boli to Peter a Zebedejovi synovia Ján a Jakub. Stalo sa tak po troch rokoch od Ježišovho verejného účinkovania a šesť dní pred vstupom Ježiša do Jeruzalema, kde sa obetoval za hriechy ľudí. Predtým Ježiš pokarhal Petra, ktorý chcel spasiteľa odhovoriť od cesty do Jeruzalema. Matúš o tom v evanjeliu napísal:
"Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské."
Od Matúša poznáme aj Ježišov stále platný odkaz, keď učeníkom povedal:
"Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma."
Zároveň Kristus aj nás povzbudil týmito slovami:
"Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov."
Potom Ježiš šiel s Petrom, Jakubom a jeho bratom Jánom Zebedejovými do samoty, kde vystúpili na vysoký vrch Tábor. Matúš o tom v evanjeliu píše:
"Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila ako slnko a odev mu zbelel ako svetlo. V tom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: Pane, dobre je nám tu, ak chceš, urobím tu tri stánky - jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie, počúvajte ho."
Podľa Starého zákona sa aj Adam naľakal, keď počul Boží hlas. Rovnako sa smrteľne zľakli aj starozákonní proroci Daniel a Izaiáš, keď počuli Boží hlas. Nečudo, že po slovách Boha Otca, ktoré opísal evanjelista Matúš, sa zľakli aj apoštoli Peter, Jakub a Ján, ktorí pri nich spadli na zem. Ježiš sa dotkol apoštolov a povedal im:
"Vstaňte a nebojte sa!"
Zároveň im nakázal:
"Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych."
Nebeskú slávu tak videli len títo traja apoštoli. Tí podali túto správu ľuďom až po Kristovom zmŕtvychvstaní, ako im nakázal.
Dnešný sviatok sa slávi v cirkvi od roku 1457. Zaviedol ho pápež Kalixt III. na pozdvihnutie ducha kresťanov, ktorí trpeli pod nájazdmi Turkov. Ďalšie stáročia sa sviatok pripomína na pozdvihnutie ducha každého kresťana, ako o tom napísal apoštol Peter v prvom liste, ktorý je súčasťou Nového zákona:
"Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu pevní vo viere a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete! A Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní."

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára